خرید کنید

Recommended Reading

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما

کتابی که همه آزادی خواهان باید بخوانند. این کتاب روش هایی که شبح کمونیسم به اذهان مردم این دوره نفوذ می کند را آشکار می کند. این کتاب چگونگی گسترش جهانی کمونیسم را به تصویر می کشد و توضیح می دهد که چگونه این شبح خودش را در هر جنبه از زندگی مردم امروز وارد کرده است - از آموزش تا سیستم قضاوت - و راهی که بشریت باید در پیش گیرد تا از چنگالش رهایی یابد.

پخش ویدئو

نه شرح و تفسیر در مورد حزب کمونیست چین

این کتاب در 33 زبان منتشر شده و الهام بخش بیش از 30 میلیون نفر بوده است تا از حزب کمونیست چین و سازمان های وابسته به آن خارج شوند. با وجود جنبه های مختلف تبلیغات دروغین، خشکسالی، قتل عام، استبداد و سانسور که مسئول مرگ بیش از 80 میلیون نفر از مردم چین است. درک تاریخ حقیقی حزب کمونیست چین کمک می کند تا از وقوع مجدد چنین فجایعی جلوگیری شود.

پخش ویدئو
به بالای صفحه بردن
تست